Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

 BIP

Programy profilaktyczne

Moje umiejętności społeczne

 

 

Lidia Kurczyk

” Moje umiejętności społeczne”
Program profilaktyki zaburzeń zachowania dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej
Odbiorcy programu: uczniowie klas IV- VI uczestniczący wcześniej  w zajęciach grupowych dla dzieci z ADHD na terenie Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Słupsku
Czas trwania programu - rok szkolny 2011/2012
Cel główny programu:
- nauka umiejętności społecznych przydatnych w codziennym funkcjonowaniu w środowisku społecznym.
Cele  szczegółowe programu:

  • przeciwdziałanie trudnościom wychowawczym i zaburzeniom zachowania,
  • zwiększenie samoświadomości własnej osoby,
  • propagowanie postaw prospołecznych, jako alternatywy dla zachowań agresywnych,
  • kształtowanie pozytywnego obrazu własnej osoby i pozytywnego stosunku do innych,
  • kształtowanie umiejętności podejmowania odpowiedzialnych decyzji,
  • nauka zachowań asertywnych,
  • kształtowanie poczucia wpływu na własne życie,
  • zwiększenie społecznie akceptowanej aktywności i twórczości,
  • dostarczenie podstawowej wiedzy na temat uzależnień.

   

  Formy realizacji:

  1.         Systematyczne wzmacnianie poczucia własnej wartości uczniów poprzez:

  • Integrację zespołu terapeutycznego - zajęcia integracyjne prowadzone przez pedagoga i psychologa.
  • Rozpoznawanie i rozwijanie w uczniach ich mocnych stron, zdolności i zainteresowań.
  • Informowanie rodziców o sukcesach ich dzieci podczas spotkań z terapeutami. według schematu: „Co było dobrego?”, „Co można zmienić?”.

  2.      Prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych w szkołach, do których uczęszczają  dzieci objęte terapią w PP-P.

  3.         Prowadzenie indywidualnych zajęć terapeutycznych dla dzieci sprawiających szczególne problemy wychowawcze. Terapia rodzin.

  4.         Wykłady dla rodziców w ramach Szkoły dla Rodziców i Wychowawców i Warsztatów dla Dobrych Rodziców

  5.         Nauka i ćwiczenie umiejętności społecznych - propagowanie kultury osobistej, nauka udzielania instrukcji, dziękowania, przepraszania, proszenia, kulturalnego zwracania uwagi, kształtowanie postawy szacunku i wrażliwości na innych ludzi itp.
  6.       Promowanie postawy dojrzewania do odpowiedzialności za własne życie

  • Umiejętność stawiania sobie celów życiowych.
  • Realistyczne planowanie – „mierz siły na zamiary”.
  • Świadomość istnienia konsekwencji moich działań (ponoszonych przeze mnie i przez innych).
  • Gotowość do ponoszenia konsekwencji własnych działań.

  7.         Szkolenia nauczycieli podczas posiedzeń rad pedagogicznych na temat zaburzeń zachowania, zespołu nadpobudliwości psychoruchowej, zespołu Aspergera, zaburzeń dynamiki procesów nerwowych.

   

  Realizatorzy programu:

  • Osobami odpowiedzialnymi za realizację programu są: psycholog  – Monika Walczak, pedagog - terapeuta Lidia Kurczyk, pedagog - terapeuta Jolanta Tomaszewska. Wszystkie osoby odpowiedzialne za realizację programu mają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w prowadzeniu zajęć.
  • Program będzie realizowany przez psychologa, pedagoga we współpracy z pedagogami szkolnymi.

   

  Ewaluacja programu:

   • Ankiety ewaluacyjne dla rodziców dzieci uczestniczących w terapii;
   • Informacje od wychowawców klas na temat funkcjonowania ucznia w klasie;
   • Obserwacje poszczególnych dzieci podczas zajęć;
   • Wytwory uczestników;
   • Ankiety ewaluacyjne dla nauczycieli uczestniczących w szkoleniach.

    

    

    


    

   Dodane 24.06.2011r